مشکلات سالمندان

مشکلات سالمندان

مشکلات سالمندان بعنوان آخرین دوره زندگی پیوسته مورد توجه متفکران علوم انسانی و زیست شناسی قرار داشته است.
این دوره از زندگی که معمولاً با بالا رفتن سن برای اشخاص مطرح میشود ، در بسیاری موارد مسائلی چون ضعف قوای جسمانی، تنهایی، از کار افتادگی، معلولیت، بیماری و احتمالاً بی سرپرستی و فقر و تنگ دستی را همراه خود دارد.
در کشورهای صنعتی غرب، معمولاً سالخوردگان را در سراهای سالمندان و جدای از خانواده مشاهده می کنیم.
در شرق و به ویژه در جامعه ما سالمندان را اغلب همراه با اعضای خانواده تا لحظات پایان زندگی هستند.
امروزی شدن، در بسیاری از کشورهای درحال گسترش، حمایت خانواده از اشخاص سالمند را بهم می زند.
بطوریکه بشدت نیاز به یک پرستار سالمند جهت رفع امورات او در منزل احساس می شود.

مشکلات آینده سالخوردگان

بر اساس گزارشات منتشر شده از سازمان ملل تا سال 2080 در حدود 80 درصد از جمعیت سالمند جهان در کشور های در حال توسعه زندگی میکنند.
شناخت نیاز ها و مشکلات این جمعیت و تلاش در جهت مرتفع ساختن آن علاوه بر چتر حمایتی که بر سر سالمندان و خانواده های آنان قرار می دهد، ارزش افزوده چشمگیر هم در اقتصاد بهمراه خواهد داشت.

بسیاری از زنان سالمند( بین 60 تا 80 سال) بر این باورند که روابط و مناسبات خانوادگی آن ها را درهم ریخته و آن ها را به لحاظ اجتماعی، کنار گذاشته است.
پیچیده‌گی زندگی شهری سبب شده تا بسیاری از زنان سالمند، ادغام در فضاهای اجتماعی را مشکل و یا حتی غیر عملی ببینند و بیش تر خود را در فضای خانگی محصورسازند و بعضا یک نوع سالمندی مرضی را تجربه میکنند .

 مشکلات و نیاز های سالمندان در آینده

1- تنها زندگی میکنند 

2- نداشتن منبع درامد مستقل و میزان درامد پائین

3- بیماری های جسمی

4- مشکل در انجام فعالیت های روزانه

5- نیاز به حمایت عاطفی وانواع حمایت های اجتماعی

6- عدم آشنایی با فضای امروزی وحاشیه ای شدن( شکل گیری انزوای اجتماعی در بین سالمندان به علت ویژگی های تحمیلی زندگی امروزی)

7- مشکل گذران اوقات فراغت

8- بیهودگی و عدم بهره وری مناسب از عمر و زمان